Aktualności

- Rozwijamy się! Kancelaria otworzyła swój nowy Oddział w Głogowie przy ul. Słodowej 6.
- Do zespołu Kancelarii dołączył aplikant adwokacki Kamil Gross. Witamy na pokładzie, Kamil!
- Informujemy, że Kancelaria zmieniła adres prowadzenia działalności z ulicy Młyńskiej 13/9 na ul. Młyńską 13/8 w Poznaniu.
- Uprzejmie informujemy, że członek zespołu Kancelarii – Monika Chajec została wpisana na listę adwokatów przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

O nas

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych „Siemianowski Mietlarek & Partnerzy” jest Kancelarią nowoczesną, wyspecjalizowaną i jednocześnie otwartą na potrzeby swoich Klientów.

W Kancelarii stawiamy na zaangażowanie, a także bezpośrednią i sprawną komunikację. Zapewniamy Klientom profesjonalną obsługę prawną dającą poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Gwarantujemy indywidualne podejście do powierzonych nam spraw, poszukując optymalnych rozwiązań prawnych dla każdego Klienta.

Nie ograniczamy się jednak do rozwiązań wyłącznie formalnoprawnych. Opracowujemy kompleksowe strategie dla biznesu, pomagając naszym Klientom w osiągnięciu sukcesu. O jakości naszych usług świadczy stale rosnąca liczba prowadzonych przez Kancelarię spraw oraz nowi Klienci.

Pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym Kancelaria przygotowana jest do świadczenia obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych jak i Klientów indywidualnych.

Pod względem jakości naszych usług Kancelaria koncentruje się na rzeczowej, konkretnej i pełnej zaangażowania pracy całego zespołu naszych prawników.

Our Team

Specjalizacje

Prawo konkurencji

 • - doradztwo w zakresie różnorodnych aspektów porozumień handlowych pomiędzy producentami, dystrybutorami i innymi podmiotami gospodarczymi w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa konkurencji
 • - doradztwo oraz reprezentacja w sprawach związanych z tzw. „opłatami półkowymi”
 • - przygotowanie dokumentacji, doradztwo oraz negocjacje w sprawach M&A
 • - prowadzenie szkoleń w przedmiocie wymogów prawa konkurencji oraz zachowania się podczas kontroli przeprowadzanych przez organy zajmujące się ochroną konkurencji
 • - doradztwo oraz prowadzenie negocjacji w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji
 • - reprezentacja oraz obrona przed sądami w sprawach o naruszenie przepisów praw konkurencji

Prawo własności przemysłowej

 • - pomoc prawna w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym R.P. w zakresie udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych (nasza kancelaria na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego)
 • - reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego
 • - reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego, wynalazku, wzoru użytkowego
 • - reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
 • - doradztwo w sprawach dotyczących patentów, własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych
 • - sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych
 • - doradztwo w zakresie tworzenia IP holdingów

Umowy cywilnoprawne

 • - opiniowanie i sporządzanie umów w obrocie cywilnym,
 • - reprezentacja Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego,
 • - doradztwo w zakresie wdrażania procedur reklamacyjnych dotyczących umów z konsumentami,
 • - dochodzenie roszczeń z zakresu prawa ubezpieczeń,
 • - negocjowanie umów w obrocie cywilnym,
 • - dochodzenie roszczeń (windykacja należności) na etapie przed wytoczeniem powództwa, reprezentowanie Klienta na etapie procesu sądowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • - doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami, bieżącego monitorowania płatności dokonywanych przez dłużników,
 • - szkolenia z zakresu zabezpieczania i dochodzenia roszczeń na wszystkich etapach windykacji,
 • - ocena stanu majątkowego i kondycji finansowej kontrahenta,
 • - kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami (nasza kancelaria na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną),
 • - prowadzenie postępowań odszkodowawczych
 • - przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • - przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali,
 • - przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości,
 • - obsługa prawna realizacji inwestycji budowlanych.

Spółki handlowe

 • - zakładanie spółek handlowych, a w szczególności przygotowanie umowy spółki z o. o. lub statutu spółki akcyjnej, a także reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • - sporządzanie oraz opiniowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, a także dokumentów wewnątrz korporacyjnych (regulaminów funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej)
 • - sporządzanie umów inwestycyjnych
 • - zakładanie spółek prawa handlowego prawa cypryjskiego, maltańskiego, angielskiego, słowackiego i niemieckiego
 • - doradztwo w zakresie tworzenia holdingów
 • - doradztwo w zakresie sprzedaży udziałów/akcji w spółkach uśpionych
 • - doradztwo w zakresie sprawowania zarządu powierniczego oraz funkcji nominalnego udziałowca
 • - doradztwo w zakresie wyboru kierunków sukcesji przedsiębiorstwa oraz optymalizacji struktur przedsiębiorstwa
 • - obsługa w zakresie przygotowania zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, przygotowanie projektów uchwał, przewodniczenie zgromadzeniom wspólników
 • - kompleksowa obsługa prawna w zakresie przygotowywania podmiotów obrotu gospodarczego do publicznej emisji akcji i wprowadzenia akcji na giełdę
 • - reprezentacja Klientów w procesach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
 • - obsługa prawna w zakresie przekształceń i łączenia się spółek prawa handlowego,
 • - obsługa prawna w zakresie M&A
 • - obsługa prawna w procesie Due Dilligence
 • - likwidacja spółek prawa handlowego
 • - reprezentacja w sporach między wspólnikami (akcjonariuszami)

Optymalizacja podatkowa

 • - opracowywanie i wdrażanie modeli optymalizacji podatkowej, zgodnych z linią interpretacji Ministra Finansów, z wykorzystaniem zagranicznych spółek handlowych mających siedzibę na terenie UE oraz USA (umożliwiających w niektórych przypadkach osiągnięcie opodatkowania transakcji gospodarczych na poziomie 0%)
 • - bieżące doradztwo dotyczące optymalizacji podatkowej
 • - pomoc prawna przy przygotowaniu wniosków o interpretacje podatkowe

Nowe technologie i e-commerce

 • - bieżąca obsługa prawna podmiotów specjalizujących się w rozwoju nowych technologii, tworzeniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • - bieżąca obsługa prawna podmiotów specjalizujących się w rozwoju e-commerce
 • - obsługa prawna w zakresie przygotowania umów związanych z nowymi technologiami i e-commerce
 • - tworzenie Regulaminów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • - udzielanie formalnoprawnej pomocy w sprawach związanych z uzyskiwaniem dotacji oraz pożyczek unijnych „na start”

Prawo pracy

 • - reprezentacja pracowników i pracodawców w procesach związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
 • - reprezentacja w procesach o przywrócenie do pracy
 • - przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę
 • - doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę
 • - przygotowywanie umów związanych z zakazem konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
 • - przygotowywanie i sporządzanie regulaminów wymaganych w przedsiębiorstwie przez obowiązujące przepisy prawa pracy
 • - dochodzenie roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę
 • - doradztwo w zakresie przygotowania umów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w związku ze świadczeniem przez pracownika stosunku pracy
 • - audyt prawny dokumentacji związanej z zawieranymi przez pracodawcę umowami o pracę.

Prawo administracyjne

 • - reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • - reprezentowanie interesów Klientów przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi urzędami
 • - reprezentacja Klientów przed Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawach związanych z uzyskaniem dotacji i pożyczek unijnych
 • - reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prawo zamówień publicznych

 • - reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
 • - reprezentowanie stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym
 • - pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności pomoc w wyjaśnianiu SIWZ
 • - doradztwo w zakresie przygotowywania ofert
 • - sporządzanie protestów i odwołań
 • - bieżące doradztwo w zakresie sporządzania pism z zakresu zamówień publicznych

Prawo karne i karno-skarbowe

 • - obrona Klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • - obrona Klientów w sprawach karno – skarbowych
 • - reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz karno - skarbowych

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • - doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego
 • - sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • - reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • - doradztwo i reprezentacja podmiotów w postępowaniu o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka organu w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu

Klienci

Nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działających zarówno na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i na rynkach wschodnich (Rosja, Tajwan, Chiny).

 

Wśród naszych Klientów znajdują się m.in.

 • - spółki giełdowe,
 • - wiodące firmy informatyczne i programistyczne,
 • - twórcy aplikacji mobilnych,
 • - twórcy nowych technologii,
 • - sklepy internetowe,
 • - dystrybutorzy sprzętu komputerowego,
 • - firmy deweloperskie,
 • - podmioty specjalizujące się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami,
 • - podmioty zajmujące się budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym,
 • - podmioty zajmujące się projektowaniem oraz wykonawstwem sieci elektroenergetycznych,
 • - podmioty zajmujące się produkcją wyrobów metalurgicznych,
 • - producenci i dystrybutorzy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki PVC,
 • - podmioty zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych,
 • - producenci i dystrybutorzy tkanin i nici przemysłowych,
 • - samodzielne publiczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • - dystrybutorzy sprzętu medycznego,
 • - znani producenci żywności,
 • - pralnie chemiczne,
 • - agencje reklamowe,
 • - biura podróży,
 • - fundacje i stowarzyszenia,
 • - zjednoczenie rodowe zarządzające jednym z największych polskich zamków.

Kariera

Osoby zainteresowane pracą w Kancelarii mogą przesyłać CV i list motywacyjny na adres: kariera@smip.com.pl

Kontakt

Napisz do nas

Nazwa

Twój email

Temat

Treść wiadomości

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Siemianowski Mietlarek & Partnerzy


Siedziba:

Młyńska 13/8

61-730 Poznań

tel:

+48 61 852 41 04

tel/fax:

+48 61 852 41 05

E-mail: office@smip.com.pl


Oddział:

Słodowa 6

67-200 Głogów

tel.  +48 76 751 60 93

tel. +48 726 385 609

E-mail: glogow@smip.com.pl


www.smip.com.pl